Thai English
ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
273      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-10-2021 16:10:03
272      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 4 25-10-2021 13:56:59
270      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 3 21-10-2021 17:17:31
269      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ (เพิ่มเติม) คร้ังที่ 2 15-10-2021 11:23:18
268      งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่ 11-10-2021 14:01:47
267      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดต้ังมาตรวัดน้ำประปาในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:40:26
266      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:38:17
265      ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อในการขอใบอนุญาต การจดทะเบียนพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ในสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-10-2021 16:36:04
264      ปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-19 ตุลาคม 2564 08-10-2021 16:26:57
263       งดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5-19 ตุลาคม 2564 08-10-2021 16:26:46
262      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปี พ.ศ. 2564 08-10-2021 15:56:24
259      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-10-2021 14:10:53
257      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-09-2021 09:53:10
256      ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21-09-2021 16:18:57
255      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากภาวการณ์แพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 21-09-2021 16:03:17
254      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง งดให้บริการอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 21-09-2021 16:01:26
253      เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรม 10-09-2021 13:59:14
252      เลื่อนการจัดการเรียนการสอนตามปกติ(On Site)ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-09-2021 11:06:19
251      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 25-08-2021 16:01:21
250      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและห้ามขายของบริเวณฟุตบาททางเท้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 06-08-2021 16:11:00

รวมทั้งหมด 309 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] ถัดไป>>