Thai English
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.
ดาวโหลดเอกสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ดาวโหลดเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยนนายทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ดาวโหลดเอกสาร