Thai English


การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
แผนงานการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565
เอกสารนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม