ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
923      ขอเชิญชวนประชาชนนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ 21-03-2023 15:06:41
918      ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย 13-01-2023 09:58:33
916      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 03-02-2023 10:23:59
914      การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 09-01-2023 14:51:24
913       ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 21-12-2022 10:29:24
912      รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย 09-12-2022 10:06:34
911       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน และเพิ่มความปลอดภัยก่อนปีใหม่ 01-12-2022 15:11:07
910      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 29-11-2022 14:11:15
909      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 29-11-2022 14:09:58
908       ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 28-11-2022 14:37:53
907      การสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 21-11-2022 10:59:47
906      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566 18-11-2022 16:51:05
905      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 18-11-2022 16:47:44
904      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18-11-2022 16:43:45
903      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565- มีนาคม 2566 18-11-2022 16:37:10
902      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04-11-2022 16:39:20
901       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 01-11-2022 10:35:30
900      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:27:43
899       เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:23:45
898      ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 28-10-2022 16:06:11

รวมทั้งหมด 735 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>