ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
896      เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 26-10-2022 14:31:11
895      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 25-10-2022 14:44:36
894       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11-10-2022 15:37:29
892      ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28-09-2022 09:26:40
891      ขอเชิญร่วมรับชมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุดการแสดงจากชุมชน 19-09-2022 16:25:52
890      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมเชิดชู คนดี คนเก่ง ในหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด 13-09-2022 15:20:39
889      ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลประจำปี 2565 31-08-2022 09:51:46
888      ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City Contest) 31-08-2022 09:23:31
887      ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลประจำปี 2565 30-08-2022 10:29:22
886      ใบแจ้งความประสงค์ จัดส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ เข้าร่วมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 29-08-2022 16:49:31
885      รายงานการตรวจสอบงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 15-08-2022 11:35:34
884      ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 11-08-2022 14:17:03
883      ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2565 03-08-2022 13:16:46
882       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ร่วม พิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26-07-2022 16:25:46
881      โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 11-07-2022 15:53:49
880      ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 05-07-2022 13:06:06
879       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะสร้างโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ที่ทันสมัย 06-06-2022 11:51:23
877      ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12-05-2022 10:15:00
876       เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน  ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย  ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 05-05-2022 16:03:51
875      ประชาสัมพันธ์การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลฯ 28-04-2022 12:07:39

รวมทั้งหมด 707 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] ถัดไป>>