ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
936       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 21-07-2023 15:09:32
935      รับลงทะเบียนผู้ที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) สำหรับผู้ค้ารายเดิม 10-07-2023 09:58:21
934       กองสวัสดิการสังคม เปิดรับสมัครขอรับทุน โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2566 20-06-2023 16:02:56
933      ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการส่งเสริมวินัยให้กับบุคลากรในสังกัด 20-06-2023 12:08:17
932      สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ณ โรงกรองน้ำประตูชัย ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 06-06-2023 08:54:20
931      ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการ "คนนคร วินัยจราจร 100 %" 01-06-2023 16:03:53
930      ประชาสัมพันธ์คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 22-05-2023 15:02:05
929      ขอเชิญร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการและการแสดงนวัตกรรม โครงการ "เมืองยั่งยืน 2023" 19-05-2023 09:16:02
928       งานบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการ เพื่อประชาชนสัมพันธ์สนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.อบจ.นครศรีธรรมราช ) 16-05-2023 08:12:02
927      ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2566 04-04-2023 09:19:14
926      ประชาสัมพันธ์แผนผังการปิดถนนและแผนผังจุดจอดรถ งาน “แห่นางดาน อลังการเมืองนครฯ” วันที่ 14 เมษายน 2566 29-03-2023 09:27:22
925      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 27-03-2023 09:52:16
924      การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27-03-2023 09:49:39
923      ขอเชิญชวนประชาชนนั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์ 21-03-2023 15:06:41
918      ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย 13-01-2023 09:58:33
916      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 03-02-2023 10:23:59
914      การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 09-01-2023 14:51:24
913       ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 21-12-2022 10:29:24
912      รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย 09-12-2022 10:06:34
911       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน และเพิ่มความปลอดภัยก่อนปีใหม่ 01-12-2022 15:11:07

รวมทั้งหมด 741 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>