ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
860      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทวบุรี 23-11-2021 17:27:27
859      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-10-2021 14:09:38
858      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการบริการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ 05-10-2021 10:21:17
857       สำนักคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดบริการรับชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4-17 ตุลาคม 2564 04-10-2021 14:44:21
856      ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-09-2021 16:26:07
855      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ 30-08-2021 16:28:37
854      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒนาเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และตัดหญ้า 02-09-2021 12:54:10
853      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูดล้างท่อระบายน้ำ 30-08-2021 16:02:37
852      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 30-08-2021 12:04:12
851       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดล้างทำความสะอาดถนน 27-08-2021 16:21:54
850       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะใส่ถุงดำ วางตามจุดที่กำหนด 27-08-2021 16:04:40
849       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 04-08-2021 10:22:39
848      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และตัดหญ้าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 04-08-2021 10:09:53
847       ขอเชิญร่วมกันรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 15-07-2021 11:24:05
846      ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 05-07-2021 11:07:53
845       กองทุนสวัสดิการชุมชน สังกัดกองสวัสดิการเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ การปรับปรุงการเป็นสมาชิกภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เ 30-06-2021 15:47:31
844      มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 25-06-2021 15:33:05
843       กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพิ่มสิทธิสวัสดิการให้กับสมาชิกกองทุนฯ และการปรับปรุงแนวทางการเป็นสมาชิกภาพ 25-06-2021 11:10:50
842       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามประเพณี  หรือพิธีทางศาสนา เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  2012/2564  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 18-06-2021 14:37:07
841        สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปิดให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในทุกวันเสาร์ 18-06-2021 11:17:35

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>