ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
799       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการติดตามการรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศบาลมนตรีนครนครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ หลังปิดหีบเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 27-03-2021 16:42:38
798       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 24-03-2021 14:52:47
797       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 24-03-2021 14:32:50
796       สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทำการชั่วคราว ในการให้บริการประชาชน วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 22-03-2021 13:41:50
795       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 22-03-2021 13:24:02
794       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ เรื่องสีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 18-03-2021 15:22:17
793      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาชน มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชได้ โดยให้แจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 18-03-2021 12:21:15
792       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 17-03-2021 14:53:32
791       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 17-03-2021 14:52:40
790      สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทำการชั่วคราวในการให้บริการประชาชน วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 16-03-2021 15:10:43
789       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 15-03-2021 14:32:57
788       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาชน เพิ่มชื่อ -ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 11-03-2021 14:38:40
787       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงไทย ทุกคน ทุกสิทธิ์ ทุกอายุ ฟรี 09-03-2021 15:08:00
786       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง 08-03-2021 11:52:52
785      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 04-03-2021 14:15:39
784       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในตลาดสด ตลาดนัด ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง 04-03-2021 09:45:23
783       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในตลาดสด ตลาดนัด ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง 03-03-2021 14:12:19
782       พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน 03-03-2021 11:16:14
781       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และ ภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 02-03-2021 16:35:35
780       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน จัดทำรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 28 มีนาคม 2564  02-03-2021 10:35:49

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>