ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
842       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามประเพณี  หรือพิธีทางศาสนา เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  2012/2564  เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 18-06-2021 14:37:07
841        สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปิดให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ในทุกวันเสาร์ 18-06-2021 11:17:35
840        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ห่วงใยประชาชน  ขอความร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก 17-06-2021 11:57:34
839        สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เปิดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ 16-06-2021 09:26:00
838      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนโควิด-19  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป  จนกว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม 15-06-2021 16:54:00
837       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา 15-06-2021 13:57:52
836       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช(CLP )และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  มิถุนายน 2564 14-06-2021 14:54:10
835       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตามวัน-เวลา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 04-06-2021 13:11:00
834       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14  มิถุนายน 2564 01-06-2021 18:14:17
833       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตามวัน-เวลา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้             31-05-2021 16:09:35
832             เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ICT & CCTV กองวิชาการและแผนงานดำเนินการจัดทำลิงค์เว็บไซต์ดูการจราจรผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) แบบระบบเรียลไทม์ (Realtime)  28-05-2021 15:18:42
831       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19  โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฎิบัติตนอย่างเคร่งครัด 25-05-2021 11:08:48
830       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      รณรงค์และเชิญชวนประชาชน ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19  ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 24-05-2021 15:47:02
829       สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน  ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 22-05-2021 10:28:03
828        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท)  กองสวัสดิการสังคม เปิดบริการเฉพาะเบิกค่าจัดการศพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 21-05-2021 11:10:39
827       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 18-05-2021 11:57:16
826       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 14-05-2021 16:37:27
825       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตนรีนครนครศรีธรรมราช แถลงนโยบายเร่งด่วน 8 ข้อ 14-05-2021 15:37:54
824       สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 14-05-2021 14:53:45
823       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 15:48:02

รวมทั้งหมด 697 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>