ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 913
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

            ตามหนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ที่ นศ 0005/ว ลงวันที่  13 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่สมควรได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัย นั้น

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้รับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม โดยผู้สูงอายุที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9118

ดาวโหลดเอกสาร :information_21-12-2022 10:30:31_img-221221025949.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสวัสดิการสังคม โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9118
ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-12-2022 10:29:24