ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 907
การสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564

                 ตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะตลอดจนข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจดังกล่าวโดยสุ่มตัวอย่างผู้มาติดต่อใช้บริการของส่วนราชการต่างๆอย่างน้อยจำนวน 15 ท่าน รวมทั้งเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดตามเอกสานแนบไฟล์

          สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทรศัพท์ 075-829571 ต่อ 9130

ดาวโหลดเอกสาร :information_21-11-2022 11:00:32_img-221121040036.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทรศัพท์ 075-829571 ต่อ 9130
ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-11-2022 10:59:47