ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
908       ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 28-11-2022 14:37:53
907      การสำรวจความพึงพอใจของการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องตามพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2564 21-11-2022 10:59:47
906      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น)ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565-กันยายน 2566 18-11-2022 16:51:05
905      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 18-11-2022 16:47:44
904      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 18-11-2022 16:43:45
903      ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565- มีนาคม 2566 18-11-2022 16:37:10
902      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04-11-2022 16:39:20
901       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 01-11-2022 10:35:30
900      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:27:43
899       เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 31-10-2022 14:23:45
898      ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 28-10-2022 16:06:11
897       งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เปิดบริการ วันจันทร์-วันเสาร์ 27-10-2022 17:11:11
896      เปิดรับสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง 2565 ต้ังแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 26-10-2022 14:31:11
895      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 25-10-2022 14:44:36
894       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11-10-2022 15:37:29
892      ประชาสัมพันธ์ สรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 28-09-2022 09:26:40
891      ขอเชิญร่วมรับชมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ชุดการแสดงจากชุมชน 19-09-2022 16:25:52
890      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินกิจกรรมเชิดชู คนดี คนเก่ง ในหน่วยงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัด 13-09-2022 15:20:39
889      ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลประจำปี 2565 31-08-2022 09:51:46
888      ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City Contest) 31-08-2022 09:23:31

รวมทั้งหมด 699 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>