ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 967
การประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2566

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 นั้น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงจัดการประชุม เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ต่อไป

ดาวโหลดเอกสาร :information_15-02-2024 16:09:11_จัดการบ้านเมือง.png
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :
ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-02-2024 16:08:20