Thai English
คำสั่ง/ประกาศเทศบาล
          คำสั่งมอบหมายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
          คำสั่งมอบหมายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
          คำสั่งมอบหมายงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ 3846/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
          คำสั่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ 3845/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช