แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
     (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) เทศบาลนครนครศรีธรรม
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มาตรกาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รอบ 12 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2565) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เจตนารมณ์ร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
ระเบียบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ.2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
     - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ
     - รายงานประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2558


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th