แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แจ้งผลการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2558


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช