Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4217       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว ชุมชมราชนิคม 18-05-2024 12:49:01
4216       กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย แพทย์หญิงกมลดา แก้วประดิษฐ์ ร่วมรายการ "เทศบาล...ยิ้ม" พูดคุยในรายการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “กินอยู่อย่างไร ให้ปลอดภัย จากไตวาย ไม่ตายไว” 17-05-2024 15:55:49
4215       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา 17-05-2024 14:48:51
4214       ทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักช่าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรม จิตอาสาเราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ 17-05-2024 15:28:36
4213       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายงาน การดำเนินงาน การพัฒนาดูแล คลองทุ่งปรัง ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัด  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ต่อประธาน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5 16-05-2024 15:18:40
4212       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง พนักงานสำนักช่าง และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 16-05-2024 13:42:59
4211      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 15-05-2024 13:54:18
4210       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2567 15-05-2024 13:39:55
4209       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 15-05-2024 09:33:53
4208       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานใบอนุญาต กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ 14-05-2024 16:27:23
4207      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรม วิ่ง “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ โรงกรองประตูชัย 14-05-2024 13:38:52
4206       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 14-05-2024 12:57:44
4205       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 14-05-2024 09:02:17
4204       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมพิธีเปิดการจัดกิจกรรม "9 ทศวรรษ 90 ปี" พุทธสมาคมนครศรีธรรมราช 11-05-2024 12:55:27
4203       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร   รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  จังหวัดเพชรบุรี 09-05-2024 15:06:20
4202       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองจันทนิมิต เทศบาลตำบลป่าบอน และเทศบาลตำบลคอกกระบือ 09-05-2024 14:49:38
4201       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวีครบรอบ 111 ปี 09-05-2024 12:38:12
4200       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมองค์การสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (UN-ESCAP) 08-05-2024 15:18:05
4199       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2567 08-05-2024 14:35:44
4198       ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นผู้ค้า หลาดกำแพงเมืองคอน 08-05-2024 13:21:42

รวมทั้งหมด 3231 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] ถัดไป>>