Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1211       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ลานร่มแก้ว 29-01-2021 14:43:10
1210       นายภูริทัต รัตนพาหุ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายมนต์ชัย บุตรมะรัถยา ผอ.สำนักการประปา ลงพื้นที่ โรงกรองน้ำประตูชัย 28-01-2021 16:24:37
1209       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย 28-01-2021 15:35:07
1208       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์  และศูนย์เด็กเล็กชุมชนตากสิน - ชะเมา  เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) 27-01-2021 15:47:23
1207       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  และพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-01-2021 15:39:39
1206       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-01-2021 13:48:31
1205       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะการทำหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่3 26-01-2021 13:47:52
1204       นายคำมูล นาสมปอง ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26-01-2021 11:57:27
1203      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 25-01-2021 15:27:35
1202       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมการติดตามตรวจราชการสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-01-2021 15:09:24
1201       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานประชุม การหาแนวทาง การจัดระเบียบ ผู้ค้าบริเวณถนนจำเริญวิถี (หลังดาว) 25-01-2021 15:04:15
1200       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-01-2021 14:11:11
1199       ดร.ส.สมบัติ  มีสุนทร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายวิทยา  เขียวรอด  นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 25-01-2021 09:43:20
1198       นายครรชิต มนูญผล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูลอด  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาล 1 และศูนย์เด็กเล็กคูขวาง เพื่อติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงสถานการณ์การปพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) 22-01-2021 20:51:17
1197       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดเรียนพร้อมกันทั้ง 10 โรงเรียน และทุกระดับชั้นเรียน 21-01-2021 15:52:06
1196       นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-01-2021 15:29:37
1195       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองวิชาการและแผนงาน  ประกาศเปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  21-01-2021 15:43:53
1194       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ส่งมอบอุปกรณ์ ใช้ในงานการจราจร 21-01-2021 14:43:31
1193       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ บริเวณตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ 21-01-2021 14:18:21
1192       ปลัดเทศบาล ประชุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 20-01-2021 15:55:25

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ] 144 [ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>