Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3141       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการรับสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-06-2023 16:44:19
3140       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2566 29-06-2023 16:30:57
3139       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 29-06-2023 14:37:47
3138       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานในชุมชน ร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2566 30-06-2023 10:20:24
3137       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับ TK Park 29-06-2023 11:33:22
3136       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน บริเวณถนนเอกนคร รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงร่วมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การกำหนดจุด และเวลาในการทิ้งขยะ  ตามโครงการถนน ปลอด ถังขยะ 28-06-2023 23:52:05
3135       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ เก็บขยะเป็นเวลา 28-06-2023 23:33:38
3134       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 163  28-06-2023 23:09:09
3133       “คุยตรงกับนายกโจ" ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเทศบาล ผ่าน แอปพลิเคชันไลน์ (Line) @nakhoncity 28-06-2023 16:16:45
3132       วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 ) ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2566 28-06-2023 15:02:43
3131      กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 28-06-2023 14:37:16
3130       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 28-06-2023 11:33:38
3129       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 28-06-2023 10:59:36
3128       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการกองการแพทย์เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลติดล้อ Hospital on wheels เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2023 16:36:13
3127       วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม 27-06-2023 15:09:27
3126       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดี มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีวามสุข 27-06-2023 14:43:55
3125       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การอบรม “ โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ” 27-06-2023 13:49:21
3124       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2023 09:29:21
3123      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อนฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) 26-06-2023 18:23:15
3122       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามการทำงานเพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfermance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 26-06-2023 14:38:16

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>