Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2518      กิจกรรม Big Cleaning Day 09-11-2022 12:19:45
2517      ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 09-11-2022 12:09:33
2515       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 09-11-2022 11:06:04
2514       ผลการประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 09-11-2022 00:47:57
2513       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 17-11-2022 11:09:07
2512       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 08-11-2022 16:43:00
2511       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูเพิ่มทักษะความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและแนวทางการคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงสำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-11-2022 14:09:36
2510       การจองคิวออนไลน์ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-11-2022 16:53:12
2509         นายวีระศักดิ์ รับไทรทอง  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดจกรรมโครงการแข่งกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ ( เรือเพรียว 12 ฝีพาย ) ประจำปี 2565 07-11-2022 16:46:24
2508       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 07-11-2022 11:59:39
2507       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 04-11-2022 17:04:21
2506       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมห้องเรียน Metaverse 04-11-2022 16:51:02
2505       กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04-11-2022 16:43:04
2503       ดร.กณพ เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือ อุทกภัย 04-11-2022 12:40:31
2502      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 04-11-2022 11:19:35
2501       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมสารวัตรเขตพื้นที่เก็บขยะ และพนักงานขับรถเก็บขยะชุดกลางวันและกลางคืน เพื่อรับฟังปัญหาในการปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน 03-11-2022 16:51:26
2500       เทศบาลนครนครศรีรรมราช โดย ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนด จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 18 (Science Film Festival)  03-11-2022 16:30:12
2499       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมศาลปกครองนครศรีธรรมราช 03-11-2022 15:26:07
2498       นางสุรีวรรณ สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 03-11-2022 11:54:56
2497       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2565 02-11-2022 14:25:35

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>