Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1293       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 29-03-2021 14:22:39
1292       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 29-03-2021 12:58:00
1291       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 27-03-2021 16:45:10
1290       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการติดตามการรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศบาลมนตรีนครนครศรีธรรมราช อย่างไม่เป็นทางการ หลังปิดหีบเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 27-03-2021 16:39:56
1289       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าปฏิบัติงาน ในวันส่งมอบวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 27-03-2021 16:31:50
1288       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการส่งมอบ บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ ประจำหน่วยเลือกตั้ง 27-03-2021 11:28:26
1287       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 26-03-2021 16:34:11
1286       รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25-03-2021 16:11:16
1285      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินงานวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายยกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 25-03-2021 16:10:35
1284       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  แจ้งเลื่อน การตีเส้นเครื่องหมายบังคับบนผิวทางจราจร  ถนนจำเริญวิถี (หลังดาว ) 25-03-2021 13:45:04
1283       างวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ตอนรับคณะศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพนม  จังหวัดกระบี่ 24-03-2021 16:26:12
1282       นางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ  23-03-2021 16:09:39
1281       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 10 โรงเรียน ครั้งที่2/2564 23-03-2021 13:39:05
1280       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 23-03-2021 12:54:11
1279       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปิดถนนจำเริญวิถี (หลังดาว ) และบริเวณริมบาทวิถี ( ฝั่งตะวันออก ) ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564 22-03-2021 14:08:18
1278       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 21-03-2021 09:48:30
1277       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บริเวณประตูทางเข้า - ออก ตลาดสดเสาร์ - อาทิตย์ 20-03-2021 13:40:00
1276       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 20-03-2021 11:07:12
1274       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 4 19-03-2021 14:09:05
1273       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 19-03-2021 10:37:44

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>