Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2186       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสมานฉันท์วันข้าราชการพลเรือน 2565 24-06-2022 21:11:21
2185       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำหนดค่าจัดเก็บขยะให้เป็นมาตรฐานภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-06-2022 16:48:32
2184       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมประชุมร่วมกับประชาชนชุมชนพะเนียด เพื่อจัดทำโครงการชุมชนไร้ถัง 24-06-2022 13:31:32
2183      ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  นำสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช เขต 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ 24-06-2022 12:50:03
2182       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) และโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดเกาะแก้ว) 23-06-2022 16:20:57
2181       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23-06-2022 12:04:26
2180       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่วิ่งออกกำลังกาย "ซิตี้รัน" ประจำวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 22-06-2022 14:15:04
2179       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2565 22-06-2022 14:22:58
2178       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2565 21-06-2022 17:08:29
2177       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 16 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-06-2022 16:07:55
2175       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนนครพัฒนาการบริบาล ประจำปี 2565 19-06-2022 16:24:04
2174       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขและแมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 18-06-2022 15:14:27
2173       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว (ฟรี) 18-06-2022 12:49:44
2172       นายจิณณ์ชยุต สาราพฤษ เลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด “นิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว ครั้งที่2 รูปเสียงบนกระดาษ” โดยชูเกียรติ สุทิน 17-06-2022 20:14:11
2171       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการ เสริมสร้างสมรรถนะทางกาย และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในเขตเทศบาลนคนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 (ออกกำลังกาย รับ ไข่ ) 17-06-2022 16:59:54
2170      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลติดล้อ “ หมอถึงบ้าน ”  17-06-2022 14:26:32
2169       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนหน้าทักษิณ 17-06-2022 12:38:22
2168       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต” 17-06-2022 16:10:03
2167       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าฝ่ายสังกัดเทศบาล และผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชุมนโยบายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 15-06-2022 16:02:19
2166       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2565 15-06-2022 11:58:15

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>