Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
4099       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 03-04-2024 09:07:20
4098       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567 02-04-2024 17:01:27
4097       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์" 02-04-2024 16:50:52
4096       เทศบลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้เก็บและคัดแยกขยะ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประจำปีงบประมาณ 2567 02-04-2024 15:04:02
4095      “City Run วันพุธ” วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 05.30 น. ณ จุดนัดพบ หมู่บ้านการเคหะ 1 02-04-2024 14:01:01
4094       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 02-04-2024 13:08:54
4093       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒนาระบบจัดการบริการน้ำประปาแก่ประชาชนให้เพียงพอและมีคุณภาพ พัฒนาระบบการผลิต จัดทำโครงการประปาเทศบาลบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 01-04-2024 11:58:33
4092       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 31-03-2024 13:15:34
4091       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรีตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร ลงตรวจร้านจำหน่ายอาหาร   ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 29-03-2024 16:53:37
4090       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของเหลือทางการเกษตรและของเหลือปาล์มน้ำมัน 29-03-2024 15:07:48
4089       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล และบุคลากรผู้ขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาดที่ใช้คนเป็นศูนย์กลาง 29-03-2024 15:07:32
4088      เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนสัมฤทธิ์ประสงค์ 29-03-2024 11:07:18
4087       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสำนักการประปา  ลงพื้นที่ สำรวจคุณภาพน้ำประปาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการบริการจัดการน้ำประปา 28-03-2024 20:21:00
4086       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาชุมชนตลาดยาว 28-03-2024 17:28:43
4085       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2567 28-03-2024 17:12:44
4084       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 28-03-2024 17:05:52
4083       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น   28-03-2024 16:28:32
4082       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" 28-03-2024 13:40:11
4081       แถลงข่าวโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปีพุทธศักราช 2567 27-03-2024 22:12:56
4080       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ CIMT, ESCAP, UCLG ASPAC, ADB โดยมีตัวแทนจากประเทศต่างๆได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย เนปาลและไทยโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-03-2024 19:58:55

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>