ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2858       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ  คลองท่าดีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2023 16:14:21
2857       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบเครื่องบริโภคแก่มัสยิดและบาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอน 21-03-2023 14:58:28
2856       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2023 15:03:25
2855       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดนครศรีธรรมราช 20-03-2023 17:24:25
2854       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเครื่องบริโภคแก่มัสยิดและบาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอน 20-03-2023 17:07:55
2853       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 20-03-2023 12:30:36
2852       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริจาค เงินบริจาคเข้าบัญชี "กองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุสู่มรดกโลก" 20-03-2023 12:27:53
2851       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 18-03-2023 11:04:53
2850       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 17-03-2023 16:47:35
2849       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2566 17-03-2023 16:27:56
2848       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร 17-03-2023 12:14:49
2847       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 16-03-2023 14:27:45
2846       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 15-03-2023 14:34:16
2845       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 15-03-2023 16:41:02
2844       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566 15-03-2023 16:46:00
2843       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 14-03-2023 17:08:21
2842       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 24-25 และ 26 มกราคม 2566 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 14-03-2023 16:06:41
2841       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2023 16:05:34
2840       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ Mr. Daniel Soon หัวหน้าโครงการ "City Possible" ประเทศสิงคโปร์และ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 15-03-2023 09:54:58
2839       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2023 15:28:27

รวมทั้งหมด 2095 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] ถัดไป>>