Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2351      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 30-08-2022 08:00:04
2350       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเทคโนโลยีดิจิทัล SMART CITY EXPLORERS (Smart City X) 27-08-2022 14:23:10
2349       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดกิจกรรมเทศบาลสัญจร ครั้งที่1 ประจำปี 2565 26-08-2022 22:19:51
2348       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตากลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ชุมชนทวดทอง 26-08-2022 14:51:32
2347       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว 26-08-2022 14:12:15
2346      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 "NICS GAME 65" 26-08-2022 12:59:21
2345       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนทุ่งจีน 26-08-2022 10:05:55
2344       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6 / 2565 25-08-2022 16:57:45
2343       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล กิจกรรม "ส่งเสริม การป้องกันการทุจริต สร้างวินัยและระเบียบแบบแผนในหน่วยงาน" 25-08-2022 16:14:24
2342       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าบริเวณสนามหน้าเมือง  เพื่อขอความร่วมมือ ในการทิ้งขยะเป็นเวลา และตามจุดที่กำหนดไว้ ตามโครงการถนนปลอดถัง ( ขยะ ) 25-08-2022 15:25:37
2341       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2565 24-08-2022 12:06:13
2340       ดร กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์ " CITY RUN " 24-08-2022 09:53:11
2339       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-08-2022 16:12:17
2338       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและประชาชนทั่วไป (Nakhonsri City Contest) ครั้งที่1/2565 23-08-2022 15:11:21
2337       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดโครงการค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 23-08-2022 11:54:11
2336      สภาเทศบาลนคนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-08-2022 11:12:47
2335       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมขับเคลื่อนดูแลความสะอาด คู คลอง ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ โครงการชุมชนไร้ถัง 22-08-2022 12:02:50
2334       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม "การรณงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" 19-08-2022 14:09:10
2333       โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดประชาชนที่เข้ารับบริการหน่วยเคลื่อนที่ “เจาะเลือดถึงบ้าน” ตามนโยบาย “โรงพยาบาลติดล้อ หมอถึงบ้าน” ณ ศูนย์ดับเพลิงเบญจมฯ 19-08-2022 13:33:42
2332       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ พัฒนาคลองชุมชนท่าโพธิ์ และชุมชนท่ามอญ 19-08-2022 11:53:17

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>