Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3367       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 24-08-2023 18:44:27
3366       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครศรีธรรมราช 23-08-2023 17:12:49
3365       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัด ด้านการศึกษา 23-08-2023 16:55:48
3364       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 (กีฬากรีฑา) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 23-08-2023 16:21:29
3363       ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-08-2023 15:51:19
3362       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 23-08-2023 10:14:02
3361       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 23-08-2023 09:36:42
3360       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 22-08-2023 13:26:38
3359       พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ภาคปฏิบัติให้แก่อาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3 (สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช) 22-08-2023 10:51:37
3358       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 19-08-2023 11:46:33
3357      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ 18-08-2023 23:12:48
3356       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล ประชุมหารือ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนจรัสพิชากร 18-08-2023 14:56:32
3355       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18-08-2023 15:16:10
3354       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 18-08-2023 12:36:45
3353       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18-08-2023 12:08:00
3352       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนพะเนียด และชุมชนเศรษฐีศรีนคร 18-08-2023 10:45:43
3351        นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี  รองปลัดเทศบาลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 17-08-2023 16:36:39
3350       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ลงพื้นที่เดินรณรงค์ การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพระเวียง 17-08-2023 11:45:30
3349       วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมโครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต 16-08-2023 17:37:49
3348       นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด (กรอ.จว.นศ.) ครั้งที่ 10/2566 17-08-2023 11:55:21

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>