Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3128       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการกองการแพทย์เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงพยาบาลติดล้อ Hospital on wheels เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2023 16:36:13
3127       วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม 27-06-2023 15:09:27
3126       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดี มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีวามสุข 27-06-2023 14:43:55
3125       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การอบรม “ โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ” 27-06-2023 13:49:21
3124       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-06-2023 09:29:21
3123      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อนฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) 26-06-2023 18:23:15
3122       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามการทำงานเพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfermance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 26-06-2023 14:38:16
3121       นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช 26-06-2023 13:11:46
3120       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อนฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26-06-2023 11:40:51
3119       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 24-06-2023 14:38:39
3118       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 24-06-2023 13:15:54
3117       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นในงานประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ.2566 รอบตัดสิน 23-06-2023 18:38:27
3116       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-06-2023 14:14:03
3115       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนอกโคกและพื้นที่ใกล้เคียง 23-06-2023 11:30:49
3114       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรขัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัขรราชธิดา 22-06-2023 14:22:01
3113       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลนครสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน  22-06-2023 12:25:12
3112      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 21-06-2023 16:50:04
3111      “คุยตรงกับนายกโจ” 21-06-2023 14:54:30
3110       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2566 21-06-2023 14:37:37
3109       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ Hot new @ City Hall ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 21-06-2023 14:08:12

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>