Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3380       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 30-08-2023 10:28:34
3379       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 30-08-2023 08:37:53
3378       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 ในวาระครบรอบ 100 ปี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 -14 ตุลาคม 2566 รวม 20 วัน 20 คืน ภายใต้แนวคิด "ร้อยรักษ์ ร้อยใจ ร้อยปี บุญสารทดือนสิบนครศรีธรรมราช" THE FESTIVAL OF THE TENTH LUNAR MONTH (SAT DUAN SIP) IN NAKHON SI THAMMARAT 29-08-2023 20:43:38
3377       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน 29-08-2023 14:10:26
3376       นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 29-08-2023 14:08:13
3375       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม workshop ณ SEAMEO RECSAM รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน 2566 และมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน English Contest ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566  29-08-2023 13:39:53
3374       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี  รองปลัดเทศบาล  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 29-08-2023 12:41:10
3373       นางวาสนา รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 28-08-2023 15:39:02
3372       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล  ร่วมพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก ( ชุดเครื่องมือทำมาหากิน ) ภายใต้โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  27-08-2023 00:38:31
3371       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา (กิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25-08-2023 20:35:16
3370       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2566 25-08-2023 16:04:51
3369       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อรอบรู้เรื่องกฎหมาย 25-08-2023 12:10:49
3368       สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนหน้าแขวง  ชุมชนสุขเจริญ ( ต้นหว้า ) เก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำวันศุกร์ 25-08-2023 11:04:04
3367       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 24-08-2023 18:44:27
3366       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครศรีธรรมราช 23-08-2023 17:12:49
3365       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะจากเทศบาลนครหาดใหญ่ในโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานด้านการศึกษารูปแบบต่างๆ แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัด ด้านการศึกษา 23-08-2023 16:55:48
3364       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 (กีฬากรีฑา) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566 23-08-2023 16:21:29
3363       ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 23-08-2023 15:51:19
3362       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 กระทรวงมหาดไทย 23-08-2023 10:14:02
3361       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 23-08-2023 09:36:42

รวมทั้งหมด 3302 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>