Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1273       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 19-03-2021 10:37:44
1272       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 18-03-2021 14:24:37
1271       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 18-03-2021 11:01:02
1270       ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช 17-03-2021 18:06:11
1269       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 17-03-2021 14:22:50
1268       นางวาสนา  รัจรัญ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17-03-2021 11:08:36
1267       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 17-03-2021 09:26:18
1266       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 16-03-2021 15:56:43
1265       พิธีลงนามสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรมราช กับ บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 16-03-2021 15:29:29
1264       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 16-03-2021 14:02:26
1263       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 15-03-2021 09:38:53
1262       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 12-03-2021 11:56:39
1261       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 12-03-2021 11:21:02
1260       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้กับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ 11-03-2021 15:50:35
1259       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สำรวจการประกอบอาชีพค้าขายของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 11-03-2021 14:58:20
1258       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 11-03-2021 10:08:50
1257       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง 10 โรงเรียน 10-03-2021 16:59:19
1256       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเดินณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 10-03-2021 15:15:21
1255       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 10-03-2021 08:47:57
1254       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 09-03-2021 10:00:25

รวมทั้งหมด 3141 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ] ถัดไป>>