Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3672       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในกลุ่มสตรี อายุ 30 – 59 ปี ณ ชุมชนไสเจริญ 01-12-2023 15:06:05
3671       นายณัฏฐ์วัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเศบาล นครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในภาวะการระบาด" 01-12-2023 13:52:50
3670       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 01-12-2023 13:21:20
3669       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆภานในชุมชน พร้อมเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ การดำเนินโครงการเพื่อชุมชนต่อไป 01-12-2023 11:54:40
3668       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมออนไลน์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development : UNCRD) ณ ที่ประชุม KJ Somaiya lnsitute of Management เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการขยะและแผนพัฒนาเทศบาลด้านการจัดการขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-11-2023 15:30:56
3667       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิด โครงการสาธารณกุศลภายใต้โครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการทันตกรรมให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้นำศาสนาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 30-11-2023 15:12:33
3666       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 30-11-2023 14:41:09
3665       ร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพนักงานขับรถ เก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพื่อมอบนโยบายการทำงาน พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 30-11-2023 11:43:22
3664       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2566 29-11-2023 15:06:07
3663       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ งานคือชีวิต ผ่านทาง ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช FM.88.50 MHz. 29-11-2023 14:49:20
3662       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์เมืองใต้ 2023 29-11-2023 14:49:04
3661       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) 29-11-2023 14:40:03
3660       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบรางวัล 29-11-2023 13:35:42
3659       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 28-11-2023 18:38:32
3658       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว 28-11-2023 18:24:00
3657       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28-11-2023 16:13:22
3656       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ออกหน่วยบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริการรับชำระเงินกองทุน สมัครสมาชิกใหม่ และบริการ ให้คำแนะนำเรื่องสวัสดิการกองทุน 28-11-2023 15:35:54
3655       นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณา - ร่าง - แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28-11-2023 15:07:40
3654       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 28-11-2023 15:06:11
3653       นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567   28-11-2023 15:19:47

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>