Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2576       เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนนอกไร่สะพานยาว 25-11-2022 13:06:26
2575       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 6) 25-11-2022 11:11:34
2574       เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรม “เลี้ยงน้ำชา” จัดหาทุนสมทบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 25-11-2022 11:08:01
2573       นายชาคร ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25-11-2022 10:38:43
2572       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 24-11-2022 16:15:32
2570       รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ เข้าเยี่ยม ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับบ่อขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-11-2022 15:23:41
2569       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะตัวแทนจากสมาคมคนพิการนครศรีธรรมราช 24-11-2022 15:18:43
2568       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เข้าชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 24-11-2022 13:11:17
2567      ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 6/2565 23-11-2022 16:37:06
2566       วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565 23-11-2022 16:32:03
2565       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 23-11-2022 16:13:52
2564       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช การประชุม ผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29/2565 23-11-2022 15:44:53
2563       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565โครงการการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 23-11-2022 15:20:00
2562       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาชนทั่วไป วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 23-11-2022 14:25:06
2561       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “ศิลปะสร้างชีวิต” 23-11-2022 11:44:25
2560       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนนครศรีธรรมราช เมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม 23-11-2022 11:00:42
2559       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 22-11-2022 15:09:27
2558      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตามผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องการไปบำบัดโดยสมัครใจหรือเป็นไปตามความต้องการของครอบครัว เพื่อนำไปสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไป 22-11-2022 14:31:44
2557       กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง กิจกรรมคัดกรองภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรรมราช 22-11-2022 12:19:29
2556       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รับรางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประเภทดีเด่น โครงการ “ ร้องทุกข์ออนไลน์ ” Online Petition and Service Center จาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล 21-11-2022 15:45:15

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>