Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2844       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566 15-03-2023 16:46:00
2843       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 14-03-2023 17:08:21
2842       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ทำการทดสอบเมื่อวันที่ 24-25 และ 26 มกราคม 2566 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา 14-03-2023 16:06:41
2841       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2023 16:05:34
2840       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมร่วมกับ Mr. Daniel Soon หัวหน้าโครงการ "City Possible" ประเทศสิงคโปร์และ ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 15-03-2023 09:54:58
2839       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2023 15:28:27
2838       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง 14-03-2023 15:16:57
2837       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 14-03-2023 15:10:45
2836       นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-03-2023 14:53:12
2835       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี 14-03-2023 12:52:02
2834       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะ ผู้เข้าอบรมในโครงการตลาดสินค้าวัฒนธรรมคนคอนออนไลน์ 14-03-2023 11:01:05
2833       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะ ผู้เข้าอบรมในโครงการตลาดสินค้าวัฒนธรรมคนคอนออนไลน์ 13-03-2023 15:51:26
2832       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะประธานและคณะกรรมการชุมชน 13-03-2023 14:33:33
2831       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ คุณเพียงใจ ใจฟู ผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น 13-03-2023 13:38:17
2830       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบภาคความรู้ทางวิชาการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-03-2023 13:25:25
2829       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 12-03-2023 11:37:58
2828       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรวันอาทิตย์ 12-03-2023 11:19:02
2827       นายวัชรินทร์ จงจิตร รองปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมงาน “มหกรรมสินค้า U2T to Market มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 11-03-2023 19:05:11
2826       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 11-03-2023 11:46:13
2825       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะประธานและคณะกรรมการชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำประชุมประชาคม 10-03-2023 14:08:36

รวมทั้งหมด 2521 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] ถัดไป>>