Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1232       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำกิจกรรม รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 23-02-2021 14:27:37
1231       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเทศกาลมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 23-02-2021 13:56:24
1230       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-02-2021 12:59:42
1229       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย “การขุดลอกคลองคูพาย” 23-02-2021 12:50:00
1228       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง 22-02-2021 11:15:13
1227       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่9 19-02-2021 11:48:20
1226       นายวิชัยศักดิ์ ไสยเกตุ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมทางไกลออนไลน์  โครงการส่งเสริมสร้างศักยภาพของนายกเทศมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน  18-02-2021 15:50:57
1225       เทศบาลนครนครนครศรีธรรมราช แจ้งให้บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 18-02-2021 11:39:44
1224       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 17-02-2021 16:43:04
1223       ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 22-02-2021 10:22:38
1222       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 16-02-2021 11:54:49
1221       กำหนดการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 10-02-2021 17:44:32
1220       ปลัดเทศบาล นครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดนครศรีธรรมราช 11-02-2021 11:08:39
1219      ผลการรับสมัครนายกเทศมนตรีนคร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-02-2021 16:26:10
1218       ผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10-02-2021 16:20:10
1217       ผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2021 11:05:10
1216       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 05-02-2021 14:15:52
1215       ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 03-02-2021 10:43:04
1214       ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 02-02-2021 17:13:17
1213       ปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 02-02-2021 17:11:59

รวมทั้งหมด 3140 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] 143 [ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] ถัดไป>>