Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3307       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเสวนาโครงการพัฒนาทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ กับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 05-08-2023 13:10:50
3306       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 05-08-2023 11:24:39
3305       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดถนนคนเดิน “หลาดหน้าพระธาตุ” 04-08-2023 17:35:57
3304       การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนไร้ถัง 04-08-2023 17:12:16
3303       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีพราหมณ์สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 04-08-2023 15:29:31
3302       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะ ผู้วิจัยแห่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์ และผู้วิจัยแห่งศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น ในความร่วมมือกับภาควิชาการเมืองและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Department of Political and social Changes) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) 04-08-2023 15:06:35
3301       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 03-08-2023 18:59:26
3300       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม "Green Health Hotel" 03-08-2023 18:42:07
3299       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โครงการ" โมคลาน ดินปั้นพื้นถึ่นสู่งานศิลป์นานาชาติ" 01-08-2023 13:39:56
3298       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน เทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษา ประจำปี 2566 31-07-2023 17:36:21
3297       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นาย ฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล และคณะ 31-07-2023 17:30:06
3296       นายสุเมธ รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด 30-07-2023 22:46:52
3295      การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนวัดหัวอิฐ) 30-07-2023 16:22:17
3294       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพชรจริก เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 30-07-2023 15:32:30
3293       กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง  ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว จำนวน 1 ตำแหน่ง 30-07-2023 14:56:33
3292       กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนในตำแหน่งที่ว่าง  ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก จำนวน 1 ตำแหน่ง 30-07-2023 14:46:04
3291       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีต้อนรับสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศพระเมธีวชิราภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) 30-07-2023 13:52:53
3290      การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (ชุมชนบ้านโพธิ์) 30-07-2023 11:58:00
3289       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เพื่อเลือกกรรมการชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง 30-07-2023 12:00:49
3288       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทป การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 27-07-2023 18:45:32

รวมทั้งหมด 3169 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] ถัดไป>>