Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1383       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครั้งที่2/2564 09-06-2021 12:22:37
1382       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค เป็นวันที่2 (ภาคบ่าย) 09-06-2021 12:15:30
1381      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมสำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-06-2021 09:44:37
1380       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-06-2021 09:42:54
1379       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับผู้ประกอบรายใหม่  ในพื้นที่ท่าวัง  08-06-2021 20:05:37
1378       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ เขต1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid-19)   จำนวน 16 ราย 08-06-2021 11:31:56
1377       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีดับเพลิง จำนวน 4 ศูนย์ 07-06-2021 20:20:41
1376       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม พร้อมด้วย อาหารว่าง เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลาการทางการแพทย์  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ทีมงานจิตอาสา และประชาชนที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 07-06-2021 13:22:08
1375       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่กำลังใจประชาชน และเจ้าหน้าปฎิบัติงานในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 07-06-2021 12:59:41
1374       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตามวัน-เวลา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ 04-06-2021 13:08:40
1373      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 04-06-2021 11:15:11
1372       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  03-06-2021 08:52:45
1371        ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-06-2021 18:00:17
1370       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เสมือนจริง 01-06-2021 17:24:29
1369       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 31-05-2021 18:29:24
1368            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   แจ้งสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ ประชาชนผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้ไปฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) ตามวัน-เวลา ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้         31-05-2021 16:05:06
1367       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ คูน้ำ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทั้ง4 เขต 30-05-2021 15:05:31
1366       ดร.กณพเกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรราช 28-05-2021 17:10:28
1365         ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 27-05-2021 14:50:31
1364              เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรค และค้นหากลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27-05-2021 14:39:44

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ] 148 [ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>