Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
2863       นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล พบปะพนักงานกองการแพทย์ เพื่อรับฟังปัญหา และมอบนโยบายในการทำงาน 22-03-2023 16:43:12
2862       ดร. วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วม ประชุมกลไกขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Vilage) 22-03-2023 16:10:49
2861       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 22-03-2023 14:43:24
2860       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2566 22-03-2023 13:33:48
2859       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะพนักงานกองการแพทย์ เพื่อรับฟังปัญหา และมอบนโยบายในการทำงาน 21-03-2023 16:28:55
2858       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และผู้อำนวยการสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ  คลองท่าดีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2023 16:14:21
2857       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ มอบเครื่องบริโภคแก่มัสยิดและบาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอน 21-03-2023 14:58:28
2856       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2023 15:03:25
2855       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) จังหวัดนครศรีธรรมราช 20-03-2023 17:24:25
2854       ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช มอบเครื่องบริโภคแก่มัสยิดและบาลาย ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอน 20-03-2023 17:07:55
2853       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 20-03-2023 12:30:36
2852       ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมบริจาค เงินบริจาคเข้าบัญชี "กองทุนคนละ 9 บาท ยกพระบรมธาตุสู่มรดกโลก" 20-03-2023 12:27:53
2851       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 18-03-2023 11:04:53
2850       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการพิจารณาตรวจทานโครงการ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายการเงินการคลังกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2566 17-03-2023 16:47:35
2849       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรของบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2566 17-03-2023 16:27:56
2848       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนประตูขาวและชุมชนสารีบุตร 17-03-2023 12:14:49
2847       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 16-03-2023 14:27:45
2846       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร "โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย" 15-03-2023 14:34:16
2845       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายยงยุทธ เหล่าเจริญเกียรติ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย " CITY RUN " ประจำวันพุธ 15-03-2023 16:41:02
2844       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 8/2566 15-03-2023 16:46:00

รวมทั้งหมด 3313 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] ถัดไป>>