Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
3810       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะคณะกรรมการดำเนินการสอบ โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง 26-01-2024 13:10:34
3809       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 26-01-2024 13:09:27
3808       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องแนวทางการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City และด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ 25-01-2024 12:45:06
3807       นางวาสนา รัจรัญ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-01-2024 11:59:28
3806       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พบปะคณะกรรมการดำเนินการสอบ โครงการสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่ง 25-01-2024 09:28:40
3805       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-01-2024 09:26:38
3804       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมพนักงานขับรถ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 24-01-2024 15:57:41
3803       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567 24-01-2024 15:56:13
3802       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าไก่) ในเขตเทศบาล 24-01-2024 15:05:44
3801       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2567 24-01-2024 14:14:16
3800       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ รายการ "งานคือชีวิต" 24-01-2024 14:09:28
3799       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 24-01-2024 10:50:30
3798       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  รับฟังการนำเสนอโครงการวิจัย การจัดการขยะชุมชนเพื่อลดสารมลพิษอุบัติใหม่และมุ่งสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคาร์บอนต่ำ 23-01-2024 16:27:37
3797       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมปรึกษา หารือ เรื่องการประกอบกิจการตลาดเอกชน และการจัดการขยะ ตลาดนัด เสาร์ – อาทิตย์ 23-01-2024 16:26:51
3796      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเชิญชวนประชาชน ร่วมวิ่งออกกำลังกาย ทุกเช้าวันพุธ กับกิจกรรม "City Run" 23-01-2024 15:06:44
3795       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมงานพัฒนาและจัดแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นสู่สากล โครงการสืบสานต่อยอดนครแห่งอารยธรรม 23-01-2024 09:38:14
3794       “เปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล” ความร่วมมือระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช “AI in City Schools by KMITL and Nakhon City” 22-01-2024 17:06:18
3793       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุม  เรื่องการบริหารจัดการขยะ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ 22-01-2024 16:35:46
3792       ดร.วงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ร่วมประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน 22-01-2024 16:14:23
3791      ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบมสัมมนาพนกงานครูเทศบาล (การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการเรียนการสอน) 22-01-2024 15:24:07

รวมทั้งหมด 2997 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ] ถัดไป>>