Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1024      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564 30-09-2020 10:30:21
1023      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-09-2020 15:36:40
1022      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6/2563 29-09-2020 12:13:31
1021      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 29-09-2020 12:11:51
1019      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว 28-09-2020 11:58:42
1018      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-09-2020 15:58:17
1017      นายชาคร ไอยศูรย์ ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-09-2020 14:40:54
1016      นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 23-09-2020 15:57:09
1015      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 23-09-2020 15:29:06
1014      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการวิทยุ FM 88.5 MHz. สัมภาษณ์เกี่ยวกับ โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล 23-09-2020 15:27:44
1013      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 23-09-2020 14:57:19
1012       รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง 23-09-2020 14:22:47
1011      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 23-09-2020 12:02:41
1010      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวัดอุปนันทารามเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง 22-09-2020 15:59:13
1009      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 21-09-2020 16:16:47
1008      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่”ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2563 19-09-2020 10:31:53
1007      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 18-09-2020 09:11:09
1005      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยปิดเส้นทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงโพธิ์เสด็จถึงหน้าโรงแรมเจวี ( ถนนเทวบุรี ) 17-09-2020 14:16:54
1003      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหมรับ 2563 17-09-2020 11:36:49
1002      นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อย เพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงามในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 16-09-2020 16:25:52

รวมทั้งหมด 3405 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ] 166 [ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] ถัดไป>>