Thai English

ข่าวเด่นทั้งหมด

ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
1444       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28-06-2021 15:52:32
1443      ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 28-06-2021 15:48:50
1442       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานดูดท่อ) 28-06-2021 15:03:14
1441      ประกาศโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่ 28-06-2021 09:45:24
1440       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต1 ลงพื้นที่ ซอยมหาราช 2 26-06-2021 13:28:43
1439      ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 2 ลงพื้นที่ ตลาดท่าชี 26-06-2021 13:07:16
1438       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการชี้แจง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25-06-2021 16:18:13
1437      รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดไวรัสโควิด-19 25-06-2021 15:37:23
1436       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบสิ่งของประดิษฐ์จากนักเรียน 25-06-2021 15:23:41
1435       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2021 15:53:35
1434       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อสำรวจและประเมินราคาการจัดจ้างเอกชน ทำการลอกคูระบายน้ำ  25-06-2021 13:24:10
1433      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชหารือกับสมาชิกท่าวัง 25-06-2021 12:23:03
1432       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" 25-06-2021 11:53:00
1431       ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม การประเมินความพร้อมในการจัดการหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  25-06-2021 15:55:06
1430       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" 25-06-2021 11:33:10
1429       รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 25-06-2021 11:26:39
1428       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประชุมคณะกรรมการ เพื่อจัดทำนิทรรศการ “ท่าวังเมืองเก่า” 25-06-2021 08:49:52
1427       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับผู้ลงทะเบียนไว้แล้ว 24-06-2021 15:50:53
1426       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 24-06-2021 15:44:24
1425      นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ศูนย์จักรกล 24-06-2021 14:11:45

รวมทั้งหมด 3387 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ] 145 [ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ] ถัดไป>>