Thai English

คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือ การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มือ การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
จองคิวสัตวแพทย์ ออนไลน์
คู่มือ EON-XR
คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงิน
คู่มือแนวทางปฏิบัติงาน นักวิชาการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คู่มือการปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
คู่มือการปฎิบัติงาน กองสวัสดิการสงคม
คู่มืออุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (City Learning Par : CLP)
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
คู่มือการปฏบัติงานสำนักการประปา
คู่มือการปฎิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คู่มื่อการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คู่มือเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม