ขออภัย !!!! เว็บไซต์อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงข้อมูล ............

Today Highlights Nakhoncity

มัลติมีเดีย

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ฟรี
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
   โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
   สำนักการช่าง กำหนดปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนสะพานยาว จากบริเวณ ซอยถินอุทิศ ถึง ถนนกะโรม ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคไข้ฉี่หนู)
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่ง กัลยาณีฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 3
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)   
  ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช” ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
  ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563
  การประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
   ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
  คู่มือประชาชน ให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกัลรัฐธรรมนูญและการเลือกต้ัง ชุดความรุ้การเลือกต้ังท้องถิ่น
  ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 4 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
งานสุขาภิบาล สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล สร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาชุมชน ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ รายงานสรุปรายรับจริง
รายงานสรุปรายจ่ายจริง
ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

บริการยอดนิยม

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช