X ปิด
X ปิด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้าเขตพื้นที่เทศบาลฯ
สแกนคิวอาร์โค้ดรายงานตัวเข้าเขตพื้นที่ทุกราย

Today Highlights Nakhoncity

Multimedias

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณริมฟุตบาททางเท้าและผิวจราจรโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณถนนราชดําเนิน จากสี่แยกไฟแดงตลาดแขกถึงสี่แยกวัดคิด ตลอดสายทั้งสองฝั่ง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๕ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบแสงสว่างและซ่อมแซมไฟ้ฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้งานในเรือนเพาะชำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนพเก้า รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวม 27.00 ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกทั้งตัว (Dual Energy X-ray Absorptiometry Bone Densitometer) และค่าจ้างรถตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกด้วยเครื่อง DEXA Scan เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารและบริการอาหารผู้ป่วย โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาลุดดีน ๑ (ฝั่งทิศเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ขอความร่วมมือประกาศให้ผู้ที่อยู่ในกำหนดไปลงบัญชีทหารกองเกิน
  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
  จัดตั้งศูนย์รับบริจาค สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์
  แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทบ.86 หมายเลขทะเบียน 81-2856 นศ จำนวน 1 คัน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  รับโอน และรับย้ายพนักงานเทศบาล หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 4 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
ผลการปฏิบัติงาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอาย กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ แดนพุทธภูมิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงานสรุปรายรับจริง
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ รายงานสรุปรายจ่ายจริง
ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

   

บริการยอดนิยม

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช