X ปิด

Today Highlights Nakhoncity

Multimedias

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียน On Site นักเรียนชั้น ป.6 ในวันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้
   งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้้มาเฉพาะผู้ติดต่อราชการเท่านั้น
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) กองสวัสดิการสังคม แจ้งปรับเวลาให้บริการทุกประเภท โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น.-14.30 น. และงดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
   ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการขยายเส้นทาง เพื่อการเทขยะเข้าด้านใน ณ ลานเทขยะกองขยะทุ่งท่าลาด
  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 67 ชุมชน
  มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับไตรมาส ๒ (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565)
  ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร 4 ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพร 1 ถนนลำเหมืองไปทางทิศตะวันตก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกอบสุข จากถนนพัฒนาการคูขวาง ไปทางทิศตะวันตกถึงถนนกรแก้ว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาสนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 10 ตำแหน่ง
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย/โอนพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล
  รับสมัครสอบแข่งขันโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 10 ชิงโล่เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564
  รับสมัครครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ แบบฟอร์มต่างๆ/หนังสือราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานสุขาภิบาล หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง อนุญาตรื้อถอนอาคาร
ผลการปฏิบัติงาน ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบแสดงฐานะการเงิน
แผนอัตรากำลัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ งบการเงินประจำไตรมาส
รายงานการประชุม ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอาย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลสัมฤทธิ์ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รายงานสรุปรายรับจริง
การติดตามสรุปผล แดนพุทธภูมิ กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาชุมชน สถานธนานุบาล กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ รายงานสรุปรายจ่ายจริง
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

   

บริการยอดนิยม

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7534-2880, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th