Thai English
X ปิด

*** เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “หลาดกำแพงเมืองคอน” ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย สินค้าท้องถิ่น จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา 15.00-21.00 น. ณ ริมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ***

ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะที่นำขึ้นมาจากจุดดักขยะ -คลองป่าเหล้า -คลองสวนหลวง

   ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ    10 ก.ค. 2567, 08:18
   การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)   8 ก.ค. 2567, 11:32
   สรุปผลการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สรุปข้อมูลก่อนสิ้นเดือนไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567   4 ก.ค. 2567, 10:03
   ร.พ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมเก็บสิ่งส่งตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ชุมชนท่ามอญ ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ-สพานยาว เเละหน้าสถานีรถไฟเขตนอกโคก   20 มิ.ย. 2567, 09:09
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   19 มิ.ย. 2567, 15:27
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์   19 มิ.ย. 2567, 15:26
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุกอุปกรณ์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗ (ระดับภาคใต้) สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ค. 2567, 14:58
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียง ระบบไฟ เอฟเฟค พร้อมติดตั้งและผู้ควบคุม โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๗(ระดับภาคใต้) สำหรับโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ค. 2567, 14:47
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระดับภาคใต้) สำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    13 ก.ค. 2567, 14:10
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม จากสะพานท่าเรียนไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณร้านค้าวัสดุเม้งฮวด (ทั้งฝั่งทิศเหนือและทิศใต้) ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 ก.ค. 2567, 16:07
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัด จำนวน ๔ แหล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 ก.ค. 2567, 15:58
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปากพลี แยก ๑ ถนนหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    12 ก.ค. 2567, 15:56
  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถระและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ    31 พ.ค. 2567, 14:45
  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    30 เม.ย. 2567, 13:55
  ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    26 มี.ค. 2567, 15:47
  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    25 มี.ค. 2567, 10:32
  รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง    13 มี.ค. 2567, 16:42
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล    16 ก.พ. 2567, 10:42
  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช    1 ก.ย. 2566, 11:30
  หารือกรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดงตนโดยใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์    10 ส.ค. 2566, 11:31
  ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    3 ส.ค. 2566, 14:34
  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา    31 ก.ค. 2566, 11:29
   บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 16:03
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 15:54
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ รายงาน
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป สรุปรายเดือนร้องทุกข์ออนไลน์
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานสรุปรายรับจริง
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตรื้อถอนอาคาร รายงานสรุปรายจ่ายจริง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบการเงินประจำไตรมาส รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายงานผลสัมฤทธิ์
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ แดนพุทธภูมิ กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม
แผนพัฒนาชุมชน   กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ  


แบบคำร้องขอทำบัตรควบ
คำร้อง
 คำร้องทั่วไป
 คำร้องขอภาพบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง
 คำร้องขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
คำร้องกองการเจ้าหน้าที่
 คำร้องขอโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
 คำร้องขอโอนพนักงานครู
 แบบคำร้องข้อย้าย(ไปตำแหน่งเดิม)
 แบบคำร้องข้อย้าย(ต่างสายงาน)
 แบบขึ้นทะเบียบเบิกจ่ายตรง
 ขอเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
 เพิ่มวุฒิการศึกษาและปรับวุฒิการศึกษา
 แบบคำร้องขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-Lass
 คำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 คำขอมีบัตรพนักงานจ้าง
 แบบคำร้องขอทำบัตรควบ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
 แบบฟอร์มการเลื่อนระดับ
คำร้องขอรับสวัสดิการ
 คำร้องขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
 ใบสมัครสมาชิกสถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คำร้องงานฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 หนังสือมอบหมาย แจ้งย้ายเข้า และแจ้งย้ายออก
 คำร้อง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด
คำร้องกองสวัสดิการสังคม
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


บริการ

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban@nakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@nakhoncity.org

สถิติจำนวนผู้เข้าชม