Today Highlights Nakhoncity

Multimedias

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกิ่งไม้และขยะบริเวณหมู้บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว

  ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
  การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
   ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย
   เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน และเพิ่มความปลอดภัยก่อนปีใหม่
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประจำรถกระเช้าไฟฟ้า (บ.๑๕) (๘๐-๑๑๙๘ นศ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คธย-877 นศ รหัสครุภัณฑ์ 024-53-0009 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยประตูขาว เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงยกเลิกท่อเมนจ่ายน้ำเดิมและประสานมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำใหม่ ท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๖๓ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนและรับย้ายพนักงานเทศบาล และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
  รับโอน/ย้าย พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ไปบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
  รับโอน/ย้าย พนักงานครูเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง
  รับโอนพนักงานเทศบาล
  บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่เหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตรื้อถอนอาคาร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบแสดงฐานะการเงิน
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบการเงินประจำไตรมาส
ผลการปฏิบัติงาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอาย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย รายงานสรุปรายรับจริง
รายงานการประชุม การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลสัมฤทธิ์ แดนพุทธภูมิ กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รายงานสรุปรายจ่ายจริง
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนพัฒนาชุมชน สร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 


15

บริการยอดนิยม

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ / One Stop Services

แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการพบเบาะแส การทุจริตในการดำเนินงานของทางราชการ

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th