Thai English
คำสั่ง/ประกาศเทศบาล
ดาวน์โหลด
          ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง
             ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช (คำสั่งที่ 3735/2565)
 
ดาวโหลดเอกสาร
          มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล และมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนกัน (คำสั่งที่ 3736/2565) 
ดาวโหลดเอกสาร
          ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้อำนวยการส่วน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (คำสั่งที่ 5/2565) 
ดาวโหลดเอกสาร
          มอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้อำนวยการส่วน ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล (คำสั่งที่ 6/2565) 
ดาวโหลดเอกสาร