X ปิด
X ปิด

2808631

3008631

300863

120825633

050463

0404631

030463

020463

010463

71162

รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวัดอุปนันทารามเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางสายตาในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนพันธุ์ใหม่”ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2563


นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เวทีชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยปิดเส้นทาง บริเวณสี่แยกไฟแดงโพธิ์เสด็จถึงหน้าโรงแรมเจวี ( ถนนเทวบุรี )


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีสมโภชหมรับ 2563


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อประปาแตก รั่ว และน้ำไม่ไหล บริเวณวซอยเศรษฐี 99 ข้างสุเหร่าป่าขอม ร้านโทรศัพท์ตรงข้ามวัดชายคลอง หมู่บ้านสุวรรณนคร บริเวณบ้านครูปรางญ์มะขาชุม คอสะพานราเมศ บริเวณซอยหอไตร และบริเวณซอยศรีธรรมโศก 1 บริเวณหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมกับระบายตะกอนบริเวณ ถนนสะพานยาวหน้าซอยมิ่งมงคล ถนนสะพานยาว บริเวณ บ้านเอื้ออาทรสะพานยาว ซอยทุ่งขา 6 และถนนกะโรม

  

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าร

  

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาซอยศรีนคร

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน ประเมินการจัดบริการสาธารณะ   รายงานสรุปรายจ่ายจริง
      ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER