X ปิด
X ปิด

050463

0404631

030463

020463

010463

71162

611624

611623

611622

611621รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563


จันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช มาจาก เทศบาลตำบลสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ในโอกาสมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง และ นายธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ มาจาก เทศบาลตำบล เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ให้ นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


พิธีเปิดการจัดอบรมทำชุดการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3


รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมบันทึกเทปรายการระเบียงใต้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


นายวิสุทธิ์ บุญชูวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 7/2563


ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสะพานยาว บริเวณซอยถินอุทิศ ถึง ถนนกะโรม กว้าง ๙.๐๐-๑๑.๔๐ เมตร ยาว ๓๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
  

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 น.-11.30 น. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน สมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ งานฉลองสมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันที่ 1-5 สิงหาคม วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 9.09 นาที ร่วมพิธีบวงสรวง ศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช

  

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ระบายตะกอนบริเวณซอยห้วยมะขาม พร้อมกับซ่อมแซมท่อแมน และท่อประปาแตก รั่ว บริเวณ ข้างโรงกรองน้ำประตูชัย บริเวณซอยตาราด บริเวณสวนนกยูกสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซอยชุมแสง ซอยกามาฮุดีน และบริเวณถนนกะโรม 16

อัลบั้มท้ังหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนพัฒนาชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง คำร้องขอรับสวัสดิการ
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แผนอัตรากำลัง ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตรื้อถอนอาคาร
รายงานการประชุม แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลสัมฤทธิ์ สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก งบการเงินประจำไตรมาส
การติดตามสรุปผล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สร้างวัฒนธรรมองค์กร มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานสรุปรายรับจริง
ผลการปฏิบัติงาน     รายงานสรุปรายจ่ายจริง
      ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลของ อปท. (LPA)

คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลสัมฤทธิ์ภาระกิจของเทศบาล

ท่องเที่ยวเมืองนครฯพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER