กฎหมายน่ารู้
กรณีจอดรถขวางประตูทางออก
กฎหมายหมิ่นประมาท
กฎหมายน่าสนใจ
กฎหมายน่าสนใจเกี่ยวกับการจราจร
ภรรยาจะมีสิทธิอะไรบ้างตามกฎหมายในกรณีถูกสามีทิ้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 (ต่อ)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
พฤติกรรมที่ต้องระวัง
ขโมยสุนัขกับโทษทางอาญาที่คาดไม่ถึง
กฎหมายซึ่งคนแจ้งจับมีสิทธิได้รับค่าปรับกึ่งหนึ่ง
การฟ้องด้วยวาจา(ต่อ)
การฟ้องด้วยวาจา
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ต่อ)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER