อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
๑๐.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๑๑.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๑๒.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๑๓.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
๑๔.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
๑๕.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๑๖.ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
๑๗.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๑๘.กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๑๙.การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น
๒๐.จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
๒๑.จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๒๒.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
๒๓.การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

ภายใต้บังคับกฎหมาย เทศบาลนครอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
๒.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
๓.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
๔.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๕.ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล
๖.ให้มีการสาธารณูปการ
๗.จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๘.จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
๙.ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา
๑๐.ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๑.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
๑๒.เทศพาณิชย์


เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER