ประกาศรายผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิก !!!!  
techer58

cawboy58

visakha58

greeta58

cowboy58

nangdan581

nongdan58

tongtin

marker

watermarker58

gettibat58

tud582

jut581

trudjeen58

mobloy

ข่าวทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประกาศ: หน่วยงาน: ส่วนราชการ 5 สำนัก 4 กอง: โรงเรียนในสังกัดเทศบาล: บริการ:
ประกาศเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักการคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป
ประกาศกิจการสภา พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักการช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ คำร้องขอดูภาพกล้อง CCTV
ข้อมูลบริการ อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร งบแสดงฐานะการเงิน
แผนพัฒนา กองทุนสวัสดิการชุมชน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบการเงินประจำไตรมาส
ประกวดราคา สถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คำร้องแจ้งบ้านว่าง
แผนที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
เว็บบอร์ด ส่วนสัตว์ทุ่งท่าลาด กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย อนุญาตก่อสร้างอาคาร
แดนพุทธภูมิ กองวิชาการและแผนงาน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี อนุญาตรื้อถอนอาคาร
สถานธนานุบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก คำร้องขอรับสวัสดิการ
ศูนย์อบรมและวิเคราะห์สารเคมี โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง                 คู่มือติดต่อราชการ      วารสารเทศบาล

          ท่องเที่ยวเมืองนครฯ          

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ +66-7534-2880-2, แฟกซ์ +6675347-405 E-mail address: ict@nakhoncity.org
POWERBY@ICTCENTER