Thai English

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1 กรกฎาคม 2561-31 กรกฎาคม 2561
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ขั้นตอนการจัดทำร่างเทศบัญญัติประจำปี หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง