การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565
การกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินและการไหว้ขอบคุณประชาชนผู้มาติดต่อ
รายงานการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการอบรมสัมมนา องค์กรสมรรถนะสูงและศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
โครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: ictnakhoncity.org
POWERBYICTCENTER

"นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม"

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th