Thai English


แผนพัฒนา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 2/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 1/2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 7/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 5/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 6/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 5/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 4/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คร้ังที่ 4/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 3/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ 2/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข คร้ังที่ 3/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวน คร้ังที่ 1/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 16 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 12 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) พิ่มเติมฉบับที่ 15 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 14 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 10 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
การจัดทำประชาคมท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
รายงานการประชุมประชาคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563


สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม