Thai English
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ส่งเสริมสุขเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (สวนศรีธรรมาโศกราช) กิจกรรมบริการของศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ

1. กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ให้บริการรถรับส่งผู้สูงอายุจากบ้านมายังศูนย์ฟื้นฟูฯ
- ให้บริการอาหารว่างและอาหารกลางวัน
- ห้องนอนพักผ่อนสำหรับผู้เจ็บป่วย
- สิ่งของเครื่องใช้ประจำตัวตามสมควรแก่อัตภาพ
- ให้บริการตัดผมแก่สมาชิกเดือนละ 1 ครั้ง
2. ให้บริการรักษาพยาบาลแก่สมาชิกศูนย์ฟื้นฟูฯ
- ตรวจสุขภาพสมาชิกโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเดือนละ 1 ครั้ง
- บรรยายพิเศษเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เดือนละ 1 ครั้ง
- ตรวจเลือดเบาหวาน / ไขมันในเส้นเลือด ทุกวันศุกร์
- ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง / ตรวจวัดดัชนีมวลกาย เดือนละ 1 ครั้ง
- รักษาพยาบาลเบื้องต้นและจ่ายยาทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
- ส่งต่อโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. กิจกรรมติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
- รับทราบปัญหาสุขภาพ / ให้คำแนะนำ
- แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
- สร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานกับผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว
4. ให้บริการกิจกรรมแพทย์แผนไทย
- อบไอน้ำสมุนไพร / ประคบแก้ปวดเมื่อยด้วยสมุนไพร
- เปิดบริการคลินิกนวดแผนไทย โดยมีหมอนวดแผนไทยมาให้บริการทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์
- สาธิตเมนูอาหารสมุนไพร
- สาธิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเดือนละ 1 ครั้ง
5. ให้บริการกิจกรรมด้านศาสนา
- สวดมนต์ / ทำวัตรเช้า / ฝึกสมาธิ ทุกวันระหว่างเวลา 10.00 - 11.30 น.
- ให้บริการคลินิกครูพระสอนธรรมะผู้สูงอายุทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 10.30 - 11.30 น.
- ให้บริการกิจกรรมธรรมะสัญจรตามวัดต่าง ๆ ในเขตเมืองเดือนละ 1 ครั้ง
- ให้บริการกิจกรรมทางศาสนาตามงานรัฐพิธีต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ
6. ให้บริการกิจกรรมการออกกำลังกาย / กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ให้บริการออกกำลังกายโดยมีวิทยากรประจำวันจันทร์ - ศุกร์
- ให้บริการแผ่นประคบความร้อนไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวดเมื่อยทุกวันจันทร์ - ศุกร์
- ให้บริการวัสดุอุปกรณ์ออกกำลังกาย
7. ให้บริการกิจกรรมสันทนาการ
- ให้บริการกิจกรรมงานประดิษฐ์
- จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
- กีฬาสำหรับผู้สูงอายุ

การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
คุณสมบัติผู้รับบริการ
1. เพศชาย - หญิง มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือทุพลภาพ
3. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือน หรือทุพลภาพ ไม่สมประกอบ
4. สามารถช่วยตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวัน
5. มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ต้องการฟื้นฟูสมรรถภาพ
หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร
1. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง รูปสี ขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับสมัครเฉพาะผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเท่านั้น)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาบัตรทอง (ถ้าเบิกได้กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ)


* หมายเหตุ งดรับสมัครผู้ที่เกษียณอายุราชการ / ข้าราชการบำนาญทุกหน่วยงาน