Thai English


สรุปการตกลงราคาซื้อ/จ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ของปี 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565
     พ.ศ.2565
        - มกราคม
        - กุมภาพันธ์
        - มีนาคม
        - เมษายน
        - พฤษภาคม
        - มิถุนายน
        - กรกฎาคม
        - สิงหาคม
        - กันยายน