ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV
ดูการจราจรภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Real Time 84 ตัว
1.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 1 2.สี่แยกหัวถนนตัวที่ 2 3.หน้าร.พ.มหาราช 4.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 1
5.หน้าร.ร.วัดท้าวโคตรตัวที่ 2 6.สี่แยกประตูชัย 7.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 1 8.หน้าวัดสระเรียงตัวที่ 2
9.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 1 10.สี่แยกศาลากลาง 11.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 1 12.หน้าร.ร.วัดเสมาเมืองตัวที่ 2
13.สี่แยกเซ็นทรัลตัวที่ 2 14.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 1 15.วงเวียนน้ำพุตัวที่ 2 16.สี่แยกตลาดแขก
17.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 1 18.หน้าร.ร.วัดมเหยงคณ์ตัวที่ 2 19.หน้าเทศบาลตัวที่ 1 20.หน้าเทศบาลตัวที่ 2
21.หน้าร.ร.อนุบาลตัวที่ 1 22.หน้าร.ร.อนุบาลตัวที่ 2 23.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 1 24.หน้าร.ร.วัดเสาธงทองตัวที่ 2
25.สี่แยกท่าวังตัวที่ 1 26.สี่แยกท่าวังตัวที่ 2 27.สามแยกเทวราชตัวที่ 1 28.สามแยกเทวราชตัวที่ 2
29.สะพานราเมศวร์ 30.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 1 31.หน้าร.ร.วัดใหญ่ตัวที่ 2 32.หน้าร.ร.ศรีธรรมราชตัวที่ 1
33.หน้าร.ร.ศรีธรรมราชตัวที่ 2 34.หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 1 35.หน้าวิทยาลัยเทคนิคตัวที่ 2 36.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 1
37.หน้าสนามกีฬาตัวที่ 2 38.สามแยกท่าด่านตัวที่ 1 39.สามแยกท่าด่านตัวที่ 2 40.หน้าตลาดสดคูขวางตัวที่ 1
41.หน้าตลาดสดคูขวางตัวที่ 2 42.ด้านหลังเทศบาล 43.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 1 44.สี่แยกประตูขาวตัวที่ 2
45.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 1 46.สี่แยกมุมป้อมตัวที่ 2 47.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 1 48.หน้าสำนักงานอัยการตัวที่ 2
49.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 1 50.หน้าร.ร.จรัสพิชากรตัวที่ 2 51.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 1 52.สี่แยกประตูลอดตัวที่ 2
53.สี่แยกนางงาม 54.สี่แยกนาหลวง 55.หน้าร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก 56.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 1
57.สามแยกศิรินครอุทิศตัวที่ 2 58.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 1 59.สามแยกประตูลอด-คูขวางตัวที่ 2 60.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 1
61.หน้าธนาคารธนชาตตัวที่ 2 62.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 1 63.หน้าตลาดนัดเสาร์-อาทิตย์ตัวที่ 2 64.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 1
65.ปากซอยท่าโพธิ์-คูขวางตัวที่ 2 66.สี่แยกสุเหร่า 67.วงเวียนสถานีรถไฟตัวที่ 1 68.วงเวียนสถานีรถไฟตัวที่ 2
69.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 1 70.หน้าหมู่บ้านเคหะสะพานยาวตัวที่ 2 71.สามแยกท่าช้างตัวที่ 1 72.สามแยกท่าช้างตัวที่ 2
73.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 1 74.สี่แยกศาลาหมอปานตัวที่ 2 75.หน้าตลาดท่าเรียน 76.หน้าตลาดหัวอิฐ
77.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 1 78.สี่แยกขนส่ง-เทวบุรีตัวที่ 2 79.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 1 80.สี่แยกเบญจมฯตัวที่ 2
81.สี่แยกคูขวางตัวที่ 1 82.สี่แยกคูขวางตัวที่ 2 83.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 1 84.รามราชท้ายน้ำตัวที่ 2