Insert Logo Here
ดูระดับน้ำผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Real Time 9 ตัว
1.ดูระดับน้ำคลองท่าใหญ่ตัวที่ 1 2.ดูระดับน้ำคลองท่าใหญ่ตัวที่ 2 3.ดูระดับน้ำคลองท่าใหญ่ตัวที่ 3
4.ดูระดับน้ำคลองป่าเหล้า 5.ดูระดับน้ำคลองหน้าเมือง 6.ดูระดับน้ำคลองท่าวัง(สะพานราเมศวร์)
7.ดูระดับน้ำคลองคูพาย(ข้างร.พ.มหาราช) 8.ดูระดับน้ำคลองหน้าเมือง(รามราชท้ายน้ำ) 9.ดูระดับน้ำคลองเลียบทางรถไฟ(แยกหมอปาน)